صفحه اصلی عضویت در مجامع علمی دیدگاه‌ها و یادداشت‌ها آلبوم تصاویر تازه‌های علمی English
   

مقالات

آخرین به روز رسانی : 15 دی 93

 

1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی (ISC)

 1. سیدمحمد مقیمی؛ اسماعیل قادری،"بررسی مهارتهای كارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در كسب و كارهای كوچك و متوسط(SMEs) "،دانش مدیریت،شماره ۷۹، سال 1387

 2. سیدمحمد مقیمی؛ حسین خنیفر؛ مهلا عربی خوان، "بررسی ارتباط بین سبك شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی" , مدیریت دولتی،شماره 1، سال 1387

 3. سیدمحمد مقیمی،"روش مورد كاوی و كاربردهای آن در علوم انسانی "، فصلنامه حوزه و دانشگاه،شماره 50، سال 1368

 4. مجتبی امیری؛ سیدمحمد مقیمی؛ فاطمه قربانی،"چالشها موانع و سازوكارهای نظام بودجه ریزی در آموزش عالی: مطالعه موردی: دانشگاه تهران"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی،شماره ۱۷، سال ۱۳۸۹

 5. اسداله كردناییج؛ سیدمحمد مقیمی؛ سوسن قناتی؛ حمید رضا یزدانی،"بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ كارآفرینانه در دانشگاه تهران"،مدیریت دولتی،شماره ۱، سال 1388

 6. حسین خنیفر؛ سیدمحمد مقیمی،"درآمدی بر فلسفه اخلاق در سازمان ( مطالعه موردی: منشورهای اخلاقی)"، پژوهشهای فلسفی - كلامی،شماره 4۱، سال ۱۳۸8

 7. حسین خنیفر؛ سیدمحمد مقیمی؛ غلامرضا جندقی؛ نفیسه زروندی،"بررسی رابطه بین مولفه‌های اعتماد و تعهد سازمانی كاركنان قم در سازمانهای جهاد كشاورزی و آموزش و پرورش استان قم"،مدیریت دولتی،شماره2، سال ۱۳۸8

 8. امیر علم بیگی؛ ایرج ملك محمدی؛ سیدمحمد مقیمی،"بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه كارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج كشاورزی"، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران،شماره 40(1)، سال ۱۳۸8

 9. امیر علم بیگی؛ ایرج ملك محمدی؛ سیدمحمد مقیمی،"تحلیل عاملی مولفه‌های ارتباطی و اطلاعاتی(ICT) مرتبط با توسعه كارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج كشاورزی ایران"،اقتصاد و توسعه كشاورزی،شماره 23(1)، سال ۱۳۸8

 10. سیدمحمد مقیمی؛ محمود احمدپور داریانی،"آموزش كارآفرینی در كسب و كارهای كوچك و متوسط ایران نیازها و راهكارها"،فصلنامه علمی - پژوهشی توسعه كارآفرینی،شماره1، سال ۱۳۸7

 11. سیدمحمد مقیمی , "اخلاق سازمانی؛ جوهره فرهنگ سازمانی كارآمد"،فرهنگ مدیریت،شماره17، سال 1387

 12. رضائی تبار، رضا؛ زارع حمید؛ مقیمی سید محمد(1391) الگوی تعاملی توانمندسازی از طریق مشارکتهای اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی(ره) با رویکرد مسجد محوری؛ دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 20،شماره 2، پاییز و زمستان سال 1391

 13. جعفری توحید، مقیمی سید محمد (1393) بررسی رابطه نگرش‌های فرهنگی و خلاقیت کارکنان، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، شماره 3،صفحه 569-588

 14. سیدمحمد مقیمی؛ امیر حسین رهبر؛ حسن اسلامی،"معنویت سازمانی و تاثیر آن در خلاقیت كاركنان رویكردی تطبیقی"،اخلاق در علوم و فناوری،شماره3 و 4، سال 1386

 15. سیدمحمد مقیمی؛ رضا مقدم،"بررسی ارتباط بین ویژگیهای رفتاری و سبكهای ارتباطی كارآفرینان در صنایع غذایی استان قم"، فرهنگ مدیریت،شماره16، سال 1386

 16. سیدمحمد مقیمی؛ مریم روست؛ محمد مهدی حیدری،"بررسی ارتباط میان كارآفرینی اجتماعی و اثربخشی عملكرد در سازمانهای غیردولتی زنان"،انجمن ایرانی مطالعات زنان،شماره2، سال 1386

 17. علم بیگی امیر؛ ملك محمدی ایرج؛ مقیمی سیدمحمد،" تحلیل مسیر اثرات مولفه های فناوری ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران، تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران (علوم كشاورزی ایران)،شماره 40(2)، سال 1388

 18. الوانی سیدمهدی؛ مقیمی سیدمحمد؛ حفیظی روح اله؛ حمیدی زاده علی،" سنجش و مقایسه کیفیت خدمات در شعب بانک ملی شهر اصفهان با استفاده از مقیاس سیستمی - مبادله ای کیفیت خدمات بانکی (SYSTRA-SQ) "،مدیریت فرهنگ سازمانی،شماره20، سال 1388

 19. سیدسعید هاشمی؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمدرضا رضوانی؛ سید محمد مقیمی" تبیین نقش دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی در توسعة كارآفرینی روستایی (مطالعة موردی: بهاباد استان یزد)" پژوهشهای روستائی، شماره ( 1)2، سال 1390

 20. مقیمی سیدمحمد؛ سیدامیری نادر، "عوامل موثر بر رشد و توسعه شرکت های خانوادگی استان تهران: پژوهشی در دو صنعت نساجی و نفت"، فصلنامه علوم مدیریت ایران،شماره18، سال 1389

 21. خنیفر حسین؛ مقیمی سیدمحمد؛ جندقی غلام رضا؛ طاهری فاطمه؛ سیار ابوالقاسم، " شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج عاملی (Big-5) در دانشگاه علوم پزشکی قم "، مدیریت سلامت،مدیریت سلامت،شماره 12، سال 1389

 22. سید محمد مقیمی؛ اصغر صدیق‌زاده؛ احمد جعفرزاده كوچكی؛ عزت نظری، "تاثیر عوامل محیطی برتجاری سازی ایده ها و نتایج تحقیقات"، مطالعات مدیریت راهبردی،شماره2، سال 1389

 23. تورج حسن زاده ثمرین؛سید محمد مقیمی، " اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی"، مطالعات مدیریت راهبردی،شماره3، سال 1389

 24. محمد حسن رحمتی؛ سید محمد مقیمی؛ سید مهدی الوانی،" تحلیل نظام خط‌مشی‌گذاری برای آموزش غیررسمی كارآفرینی در ایران"،فصلنامه علمی - پژوهشی توسعه كارآفرینی شماره9، سال 1389

 25. سیدمحمد مقیمی؛ روح ا.. حفیظی،"مدیریت عملكرد و رابطه آن با كیفیت خدمات در شعب بانك ملی شهر اصفهان"، مدیریت بازرگانی،شماره 3، سال ۱۳۸۸

 26. سیدمحمد مقیمی،" طراحی و تبیین الگوی مدیریت تضاد برمبنای اندیشه های امام خمینی (ره)"، مدیریت اسلامی، سال نوزدهم، شماره 1، سال 1390

 27. زارعی متین؛ مقیمی؛ غفوریان، تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و هوش عاطفی، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 5-31

 28. سیدمحمد مقیمی،" سنجش شاخصهای حكمرانی خوب و نقش دولت الكترونیك در ارتقای آن"، مدیریت فناوری اطلاعات، سال سوم، شماره 8، سال 1390

 29. اصغری صارم،سید محمد مقیمی، منوریان (1391)، شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی، چشم انداز مدیریت دولتی، سال سوم، شماره 9

 30. حیدری، سید محمد مقیمی، خنیفر (1392) بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش، مدیریت فرهنگ سازمانی سال یازدهم، شماره 1 (پیاپی 27)

 31. مرزبان، سیدمحمد مقیمی،" تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر رفتار کارآفرینانه مدیران "، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، سال ششم، شماره21 و 22، سال 1389

 32. نیك نژاد، سیدمحمد مقیمی، طاهر روشندل،" شناسایی الگوی كارآفرینی رسانه ای برای كسب و كارهای رسانه های دیجیتال كشور"، توسعه كارآفرینی، سال چهارم، شماره15، سال 1391

 33. وفایی، سیدمحمد مقیمی،" ارتباط كارآمدی سامانه الكترونیكی فرایندهای اداری و كارآفرینی درون سازمانی دانشگاه تهران "، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، سال ششم، شماره21 و 22، سال 1389

 34. جواهری زاده، مقیمی؛ قلی پور؛ طهماسبی(1393)، مدیریت استعدادهای سازمانی: شناسایی شاخص‌ها و ویژگی‌های کارکنان کلیدی، مدیریت فرهنگ سازمانی ، دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 149-171

 35. سیدمحمد مقیمی، غلامرضا طالقانی، قاسم رمضانپور نرگسی، علی داوری، " ارزیابی پیش برندگی سیاستهای كلان و خرد توسعه كارآفرینی كشور"، مدیریت بازرگانی، سال سوم، شماره 8، سال 1390

 36. مقیمی سیدمحمد؛ امامی؛ کاظمی (1390) ارزیابی و اولویت‌بندی شاخصه‌های سرمایه اجتماعی و تأثیر آن برعملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی،مدیریت فرهنگ سازمانی ، دوره 9، شماره 24، صفحه 29-60

 37. سیدمحمد مقیمی، "الگوی مدیریت توسعه بر مبنای ارزش های اسلامی: سیری دردیدگاه های امام خمینی(ره)"، مدیریت دولتی، شماره 8، سال 1390

2- مقالات چاپ شده در مجلات تخصصی و علمی - ترویجی

 1. سیدمحمد مقیمی،"رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل"، فرهنگ مدیریت، شماره 11، سال 1384

 2. سیدمحمد مقیمی؛ نورالله نامداری،"بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و بازآفرینی دولت"، فرهنگ مدیریت،شماره 9، سال 1384

 3. سیدمحمد مقیمی،"كار آفرینی و عوامل موثر بر آن"،فرهنگ مدیریت،شماره5، سال 1383

 4. حسن میرزایی؛ سیدمحمد مقیمی،"ارایه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان های غیر دولتی ایران با استفاده از رویكرد كارآفرینی"،فصلنامه دانش مدیریت،شماره61، سال 1382

 5. سیدمحمد مقیمی،"سازمانهای غیردولتی كارآفرین"،فصلنامه فرهنگ مدیریت"، شماره3، سال 1382

 6. محمود احمدپور داریانی؛ سیدمحمد مقیمی،"نقش و جایگاه دولت در توسعه آموزش كارآفرینی " ‎،تدبیر، شماره116، سال 1380

 7. سیدمحمد مقیمی،"مدیریت دولتی و سازمانهای محلی با نگاهی به ایران"،فصلنامه دانش مدیریت، شماره55، سال 1380

 8. سیدمحمد مقیمی،"نقش دولت در آموزش كارآفرینی" , ماهنامه تدبیر، شماره115، سال 1380

 9. سیدمحمد مقیمی،"نقش آموزش كارآفرینی در بهبود دانش صاحبان كسب و كار كوچك"،ماهنامه تدبیر، شماره113، سال 1380

 10. سیدمحمد مقیمی،"كارآفرینی اجتماعی"،فصلنامه رهیافت، شماره29، سال 1379

 11. سیدمحمد مقیمی،"جایگاه شوراهای اسلامی در مدیریت كلان كشور "،فصلنامه پژوهش، شماره1، سال 1378

 12. سیدمحمد مقیمی , "مهارتهای شنود موثر" , ماهنامه تدبیر، شماره76، سال 1377

 13. سیدمحمد مقیمی،" نقش پیرو موثر در فرایند رهبری "،فصلنامه مصباح،تابستان ۱۳۷۷. سیدمحمد مقیمی،"تجزیه و تحلیل شغل(كارشكافی) "،ماهنامه زمینه، شماره تیر ماه، سال 1375

 14. سیدمحمد مقیمی، "تجزیه و تحلیل شغل(كارشكافی) "‏‎‏‎،ماهنامه زمینه، شماره تیر ماه، سال 1375

 15. سیدمحمد مقیمی،"دگرگونی سازمان و مدیریت در مرحله گذار از پارادایم مدرنیسم به پست مدرنیسم "، مجموعه مقالات سال پیامبراعظم (ص) ، سال ۱۳۸۶

 16. سیدمحمد مقیمی،"حكومت محلی"،دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، سال ۱۳۸۷

 17. سیدمحمد مقیمی ،"كارآفرینی روستایی" ،دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، سال ۱۳۸۷

 18. سیدمحمد مقیمی ،"كارآفرینی"،دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، سال ۱۳۸۷

 19. سیدمحمد مقیمی ،"كارآفرینی اجتماعی"،دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، سال ۱۳۸۷

3- مقالات چاپ شده در مجلات خارجی با ایندكس معتبر بین المللی به زبان عربی

 1. سیدمحمد مقیمی‏‎‏‎‏‎، "ادار التضاد قرا فی تجرب الامام الخمینی (ره)"‏‎‏‎‏‎،نصوص معاصره ، السنه الرابعه – العددان الثالث و الرابع عشر – شتاء و ربیع 2007 (ISC)

 2. حسین خنیفر‏‎‏‎‏‎‏‎؛ سیدمحمد مقیمی‏‎‏‎‏‎،"منهجیات البحث الخلاق دراسه تطبیقیه فی حقل الاسلامیات"‏‎‏‎‏‎‏‎، نصوص المعاصره‏‎‏‎‏‎، السنه الثالثه – العدد الثانی عشر ‏‎‏‎‏‎، خریف 2007 (ISC)

 3. حسین خنیفر‏‎؛ سیدمحمد مقیمی‏‎‏‎‏‎‏‎،"مبادی التربیه و التعلیم دراسه فی الحقل الدینی"‏‎‏‎‏‎‏‎،نصوص معاصره‏‎‏‎‏‎‏‎،سال چهارم‏‎‏‎‏‎‏‎،‎‏۱۶‏‎-‎‏۱۵‏‎‏‎‏‎‏‎، ‎‏۱۳۸۶ (ISC)

 4. سیدمحمد مقیمی‏‎‏‎‏‎،"اتحاد الدین و السیاسه فی الحكومه الصالحه نظره عامه علی الدور السیاسی و الدینیللامام الخمینی (ره) "، الاجتهاد و التجدید ‏‎‏‎‏‎، العدد التاسع عشر ‏‎‏‎‏‎، صیف 2011 (ISC)

4- مقالات چاپ شده در مجلات خارجی با ایندكس ISI و سایر ایندكس های معتبر بین المللی به زبان انگلیسی

 1. Seyed Mohammad Moghimi (2007) ,The Relationship between Environmental Factors and Organizational Entrepreneurship in NGOs in Iran, Iranian Journal of Management, No.1

 2. Seyed Mohammad Moghimi (2006) , Corporate entrepreneurship: obstacles and alternatives (the case of industrial corporation in iran) ,Journal of Entrepreneurship Research, No.1

 3.  Moghimi،Seyed Mohammad؛ Kazemi،Masoumeh؛ Samiie،Saied(2013), Studying the Relationship between Organizational Justice and Employees’ Quality of Work Life in Public Organizations: A Case Study of Qom Province, Iranian journal of Management studies (IJMS(,VOL 6,NO.1

 4. Mohammad Reza Sadeghi, Seyed Mohammad Moghimi, Majid Ramezan, (2013), Identifying and prioritizing of effective constructs in readiness of knowledge management implementation by using fuzzy analytic hierarchy process (AHP), Journal of Knowledge-based Innovation in China, Vol. 5 ,No. 1, pp.16 – 31

 5. Marzban, Moghimi, Ramezan, (2013) "The effective factors in organizational entrepreneurship climate: Evidence from University of Tehran", Journal of Chinese Entrepreneurship, Vol. 5 Iss: 1, pp.76 – 93

 6. Golamreza Jandaghi and Hossein Khanifar Seyed Mohammad Moghimi and Seyed Ahmad Bayan Memar (2008) ,Ethical Considerations of Physical Education In an Islamic Valued System ,Journal of Health Ethics, No.1

 7. Mahdieh Heaidari and Seyed Mohammad Moghimi and Hossein khanifar (2011) ,The critical success factors in implementing knowledge management: agricultural organization in Islamic Republic of Iran , British Journal of Science, Vol. 1 (2) , pp.54-75 (Scopus)

 8. Mohsen Torabi, Seyed Mohammad Moghimi, Abbas Monavarian(2013) ,Investigating the Relation between Spiritual Intelligence and Psychological Empowerment among Nurses of Faghihi Hospital in 2012, International Journal of Economy, Management and Social Sciences , 2(8, Pages: 539-543

 9. Seyed Mohammad Moghimi and Alambeigi Amir (2012) , Government Facilitator Roles and Ecopreneurship in Environmental NGOs , International Journal of Environmental Research , Vol.6, No.3 , pp. 635-644. (ISI , IF= 1.62)

 

میانبرها

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

تالیفات

مقالات

سوابق تحقیقاتی

عضویت در مجامع علمی و افتخارات

شرکت در کنگره‌ها

آلبوم تصاویر

طرح درس‌ها

در رسانه‌ها

 

ارتباط با ما

Email : moghimi@ut.ac.ir

محل کار :

- تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


 تهران، ميدان ونک خيابان برزيل شرقي،

  ديوان محاسبات کشور

 

 

 

کلیه حقوق این پایگاه محفوظ است و کپی برداری از مطالب سایت با درج لینک به منبع بلا مانع است.

نقشه سایت | الف تا ی | سایت‌های مرتبط | آلبوم تصاویر